माझ्याच आमचा तो बाब्याचा हा संक्शिप्त उतारा.
 

0 comments: